Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Dr. Kádár László Levente egyéni ügyvéd (továbbiakban: „Adatkezelő”) folyamatosan biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét.

Jelen tájékoztató célja, hogy a wwwkadarlegal.hu honlapon személyes adataikat megadó személyek megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy az Adatkezelő adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli.

Az Adatkezelő adatkezelései megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Az Adatkezelő elérhetőségei:
Név: Dr. Kádár László Levente egyéni ügyvéd
Székhely: 6640 Csongrád, Fő utca 61.

Telefonszám: +205478181
E-mail: iroda@kadarlegal.hu
weblap: www.kadarlegal.hu (továbbiakban: „Weboldal”)

1. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel a Weboldalon elérhető funkcióval

Az Adatkelő lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a weboldalon található felületen e-mailt küldjön az Adatkezelőnek:
A személyes adatok kezelője: az Adatkezelő
Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím; üzenet tárgya és tartalma.
Az adatkezelés időtartama: az adott ügy lefolyásának idejétől számított öt év, amennyiben a kapcsolatfelvételből nem keletkezik megbízás, úgy az üzenetküldéstől számított hat hónap
Adatfeldolgozó igénybevétele: impresszum szerinti hosting szolgáltató.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, elmaradásának lehetséges következményei: az üzenetküldési funkciót nem lehet használni.

Az érintett jogai:
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
kérelmezheti azok helyesbítését,
kérelmezheti azok törlését,
kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy az Adatkezelő az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
ha szükség lenne arra, hogy az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke alapján is folyjék, akkor tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik Adatkezelőnek továbbítsa az Adatkezelő.

2. Sütik

A Weboldal megfelelő működéséhez az Adatkezelőnek „sütinek” nevezett adatfájt (angolul: cookie) kell elhelyeznie a honlap látogatójának számítógépén, ahogy azt gyakran más honlapok is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a honlap az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el.

A Weboldal a Google Analytics rendszerét használja fel, amelyet a Google LLC üzemeltet. Ezekkel a sütivel („__utma” és „__utmz”) elemezni tudjuk a Weboldal látogatottságát. A rendszer használatával csak az IP cím (internetprotokollcím, azaz egy számítógép vagy más internethez kapcsolódó eszköz azonosítószáma), illetve a honalpon folyó interakciók kerülnek tárolásra, a Google LLC vagy az Adatkezelő ezek alapján nem képes a látogatót beazonosítani, viszont az IP cím alapján megállapítható, hogy a látogató milyen országban, illetve városban volt a honlap látogatásakor és az látogató internetszolgáltatója az IP cím alapján képes az internet előfizetést igénybe vevő beazonosítására.

A Weboldal továbbá használja a WordPress sütieit is („aviaCookieConsent” és „itsec-hb-login-c5acc86d42aa8955cf43ce83484693c5”). Az előbbi süti segítségével a Weboldal elmenti két hónapra azt, hogy a Weboldal látogatója elfogadta-e már a Weboldalon található sütiket. Az utóbbi süti biztonsági célt szolgál.
A Weboldal látogatójának lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a számítógépén rögzített sütiket. Az ezzel kapcsolatos tudnivalók megtalálhatóak az aboutcookies.org honlapon. Bármikor törölni lehet a tárolt sütiket, illetve a böngészőprogramok többségében le lehet tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

3. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről és hozzáférhet az adatokhoz, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információk elektronikus formában késedelem nélkül kerülnek eljuttatásra, de legkésőbb egy hónapon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesíti az Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog:
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzáférjen a személyes adataihoz (másolatot kapjon), valamint ahhoz, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítés joga:
Jogszabály értelmében bárki kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozható az adatkezelés a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén:
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Az Adatkezelő MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését. Az adathordozhatóság jogának feltétele az, hogy az adatkezelés automatizált legyen és a jogalapja hozzájárulás vagy szerződés.

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke alapján folyik, azonban ilyenkor a mérlegelés tárgya a kérelem teljesítése, annak függvényében, hogy melyik fél jogai élveznek elsőbbséget a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Amennyiben az érintett információs önrendelkezési jogait az Adatkezelő megsértette úgy az érintett jogosult panaszt tenni az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy peres eljárást kezdeményezni az illetékes bíróság előtt.

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

 

 

Kérjen időpontot ingyenes konzultációra

Jogi problémájára a legteljesebb megoldást egy személyes konzultációt követően tudjuk nyújtani. Az első személyes konzultáció ingyenes.